O nas

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – DDPS – jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, powołanym do świadczenia usług na rzecz osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, samotnych, emerytów i rencistów, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a także dzieci i młodzieży zaniedbanych wychowawczo, ze środowisk dysfunkcyjnych.

W ramach prowadzonej działalności Dzienny Dom Pomocy Społecznej oferuje swoim podopiecznym w szczególności:

 • zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu
 • posiłek w siedzibie DDPS, na wynos oraz w formie dowozu do miejsca zamieszkania
 • dożywianie dzieci
 • dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich
 • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej
 • pomoc psychologiczną, poradnictwo i niezbędne wsparcie
 • organizację czasu wolnego dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
 • zajęcia w grupach socjoterapeutycznych i pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci
 • poradnictwo, konsultacje i terapię w zakresie funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym

 

Do zadań statutowych DDPS należy w szczególności stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania w placówce, tj. zapewnienie co najmniej jednego posiłku dziennie, organizowanie terapii zajęciowej, zajęć rekreacyjnych i kulturalno–oświatowych oraz ćwiczeń usprawniających.

Realizację zadań statutowych zapewniają, należące do Dziennego Domu Pomocy Społecznej, cztery punkty na terenie miasta, tj.:


1 - w siedzibie DDPS  przy ul. Nowogródzkiej 5/1

 •     opieka nad dorosłymi – świetlice
 •     opieka nad dziećmi – świetlica
 •     telefon zaufania (tel. 19288)
 •     żywienie

2 - przy ul. Narewskiej 5

 •     opieka nad dorosłymi
 •     żywienie

3 - przy ul. Orla 6 b - Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii

 •     porady, diagnoza, konsultacje, terapia i psychoterapia

4 - przy ul. Barszczańskiej 18 - Świetlica Dziennego Pobytu dla dzieci

 •     opieka nad dziećmi
 •     organizacja czasu wolnego
 •     pomoc w nauce
 •     różne formy terapii
 •     asystenci rodziny

 


Strona używa plików cookie. Jeśli nie zgadzasz się na to,
zablokuj możliwość korzystania z cookie w swojej przeglądarce.